اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 40,333
تعداد واحدهای باقی مانده: 159,667
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 571,232,207,390
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,316,694
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,162,899
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,162,899
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : فرزانه هاشم لو ,امیرمحمد خدیوی ,مجید علی فر
ضامن نقد شوندگی صندوق: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/30 14,316,694 14,162,899 0 0 144,155 0 103,822 40,333 571,232,207,390
  2 1398/01/29 14,317,977 14,164,182 0 83 144,155 10 103,822 40,333 571,283,938,058
  3 1398/01/28 14,319,221 14,165,147 0 0 144,072 41 103,812 40,260 570,288,826,880
  4 1398/01/27 14,371,558 14,217,074 0 27 144,072 17 103,771 40,301 572,962,282,000
  5 1398/01/26 14,363,109 14,209,022 0 38 144,045 21 103,754 40,291 572,495,690,164
  6 1398/01/25 14,170,697 14,016,278 0 27 144,007 0 103,733 40,274 564,491,592,854
  7 1398/01/24 14,112,605 13,959,335 0 0 143,980 0 103,733 40,247 561,821,364,204
  8 1398/01/23 14,063,920 13,912,148 0 0 143,980 0 103,733 40,247 559,922,233,659
  9 1398/01/22 14,065,190 13,913,418 0 15 143,980 0 103,733 40,247 559,973,330,510
  10 1398/01/21 14,066,459 13,914,631 0 212 143,965 1,059 103,733 40,232 559,813,435,937
  11 1398/01/20 13,936,036 13,785,362 0 63 143,753 105 102,674 41,079 566,288,883,097
  12 1398/01/19 13,888,326 13,741,302 0 0 143,690 74 102,569 41,121 565,056,096,556
  13 1398/01/18 13,856,612 13,713,669 0 20 143,690 41 102,495 41,195 564,934,600,576
  14 1398/01/17 13,829,411 13,686,825 0 0 143,670 0 102,454 41,216 564,116,190,561
  15 1398/01/16 13,762,303 13,608,860 0 0 143,670 0 102,454 41,216 560,902,777,580
  16 1398/01/15 13,763,400 13,609,957 0 0 143,670 0 102,454 41,216 560,947,971,621
  17 1398/01/14 13,764,497 13,611,053 0 0 143,670 0 102,454 41,216 560,993,180,649
  18 1398/01/13 13,765,594 13,612,151 0 0 143,670 0 102,454 41,216 561,038,404,634
  19 1398/01/12 13,766,692 13,613,248 0 22 143,670 0 102,454 41,216 561,083,643,542
  20 1398/01/11 13,767,790 13,614,264 0 28 143,648 0 102,454 41,194 560,826,007,633