اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/19
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 23,562
تعداد واحدهای باقی مانده: 176,438
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 159,642,492,680
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,846,747
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,775,422
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,775,422
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/19 6,846,747 6,775,422 0 0 98,481 0 74,919 23,562 159,642,492,680
  2 1396/09/18 6,862,225 6,790,659 0 0 98,481 0 74,919 23,562 160,001,512,051
  3 1396/09/17 6,881,780 6,809,638 0 0 98,481 0 74,919 23,562 160,448,697,697
  4 1396/09/16 6,882,361 6,810,219 0 0 98,481 0 74,919 23,562 160,462,370,533
  5 1396/09/15 6,882,941 6,810,799 0 0 98,481 0 74,919 23,562 160,476,048,615
  6 1396/09/14 6,883,522 6,811,380 0 0 98,481 0 74,919 23,562 160,489,731,937
  7 1396/09/13 6,892,392 6,820,208 0 0 98,481 725 74,919 23,562 160,697,745,426
  8 1396/09/12 6,646,044 6,579,440 0 0 98,481 0 74,194 24,287 159,794,864,050
  9 1396/09/11 6,652,636 6,585,937 0 0 98,481 0 74,194 24,287 159,952,643,181
  10 1396/09/10 6,646,024 6,579,303 0 0 98,481 0 74,194 24,287 159,791,528,687
  11 1396/09/09 6,646,560 6,579,838 0 0 98,481 12 74,194 24,287 159,804,527,044
  12 1396/09/08 6,647,062 6,580,373 0 0 98,481 0 74,182 24,299 159,896,495,327
  13 1396/09/07 6,628,097 6,561,656 0 0 98,481 0 74,182 24,299 159,441,690,242
  14 1396/09/06 6,620,370 6,555,026 0 0 98,481 0 74,182 24,299 159,280,571,382
  15 1396/09/05 6,620,890 6,555,546 0 0 98,481 0 74,182 24,299 159,293,220,787
  16 1396/09/04 6,583,274 6,518,461 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,392,094,408
  17 1396/09/03 6,449,120 6,386,232 0 0 98,481 0 74,182 24,299 155,179,056,375
  18 1396/09/02 6,449,621 6,386,733 0 0 98,481 0 74,182 24,299 155,191,223,985
  19 1396/09/01 6,450,122 6,387,234 0 0 98,481 0 74,182 24,299 155,203,396,716
  20 1396/08/30 6,433,033 6,370,344 0 0 98,481 0 74,182 24,299 154,792,995,640
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق