اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,230
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,770
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 154,008,329,458
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,424,928
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,356,101
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,356,101
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق: ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس: موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری: ,مجید پورنعمت رودسری ,زهرا فرجی شربیانی ,امیرمحمد خدیوی
مدیر ثبت:
ضامن نقد شوندگی اول: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/25 6,424,928 6,356,101 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,008,329,458
  2 1396/07/24 6,412,960 6,344,294 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,722,231,735
  3 1396/07/23 6,428,006 6,358,843 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,074,766,926
  4 1396/07/22 6,418,349 6,349,294 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,843,392,628
  5 1396/07/21 6,402,967 6,332,034 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,425,186,935
  6 1396/07/20 6,403,487 6,332,554 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,437,784,706
  7 1396/07/19 6,404,007 6,333,074 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,450,387,465
  8 1396/07/18 6,402,531 6,332,497 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,436,408,638
  9 1396/07/17 6,399,302 6,329,321 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,359,452,151
  10 1396/07/16 6,400,470 6,330,851 0 0 98,412 0 74,182 24,230 153,396,526,224
  11 1396/07/15 6,435,504 6,367,810 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,292,028,363
  12 1396/07/14 6,456,281 6,388,264 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,787,641,055
  13 1396/07/13 6,456,677 6,388,661 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,797,247,159
  14 1396/07/12 6,457,074 6,389,057 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,806,859,541
  15 1396/07/11 6,463,247 6,395,395 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,960,416,055
  16 1396/07/10 6,475,126 6,407,702 0 0 98,412 0 74,182 24,230 155,258,611,510
  17 1396/07/09 6,479,704 6,412,318 0 0 98,412 0 74,182 24,230 155,370,474,708
  18 1396/07/08 6,480,043 6,412,418 0 0 98,412 0 74,182 24,230 155,372,894,194
  19 1396/07/07 6,480,208 6,412,583 0 0 98,412 0 74,182 24,230 155,376,890,683
  20 1396/07/06 6,480,394 6,412,770 0 0 98,412 0 74,182 24,230 155,381,413,022
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق