ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 55,925 53.61 330,590 64.63 388,345 68.36 423,211 72.94
اوراق 18,957 18.17 142,725 27.9 151,336 26.64 138,932 23.94
وجه نقد 2,945 2.82 25,045 4.89 15,709 2.76 4,962 0.85
سایر دارایی ها 4,286 4.1 24,698 4.82 24,557 4.32 26,833 4.62
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 27,251 26.12 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد