صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۴۸۱,۵۲۰ ۵۸.۸۴ % ۲۵۴,۲۵۳ ۳۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۸۲ ۳.۹۷ % ۵۰,۰۲۹ ۳.۹۱ % ۳۱۷,۰۷۵ ۳۸.۷۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۴۷۹,۷۳۹ ۶۰.۱۷ % ۲۵۴,۳۵۳ ۳۱.۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۴۰ ۳.۴۲ % ۳۶,۰۰۳ ۴.۶ % ۳۱۴,۲۰۷ ۳۹.۴۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۴۸۶,۷۸۱ ۶۰.۸۹ % ۲۵۰,۲۳۷ ۳۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۰ ۳ % ۳۸,۴۲۳ ۴.۸۸ % ۳۱۹,۰۹۵ ۳۹.۹۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۴۸۲,۷۰۵ ۶۱.۶۵ % ۲۵۰,۰۹۲ ۳۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۵ ۰.۹۲ % ۴۳,۰۲۷ ۵.۵۷ % ۳۱۶,۷۳۶ ۴۰.۴۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۴۸۳,۲۶۲ ۶۱.۳۸ % ۲۴۷,۷۷۲ ۳۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۸ ۰.۹۵ % ۴۸,۷۶۲ ۶.۲۷ % ۳۱۴,۶۱۵ ۳۹.۹۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۴۸۳,۲۶۲ ۶۱.۳۹ % ۲۴۷,۷۷۲ ۳۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۸ ۰.۹۵ % ۴۸,۷۴۷ ۶.۲۷ % ۳۱۴,۶۱۵ ۳۹.۹۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۴۸۳,۲۶۲ ۶۱.۳۹ % ۲۴۷,۷۷۲ ۳۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۸ ۰.۹۵ % ۴۸,۷۳۲ ۶.۲۶ % ۳۱۴,۶۱۵ ۳۹.۹۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۵۰۱,۵۹۰ ۶۰.۷۵ % ۲۴۷,۶۰۸ ۲۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۰۷۷ ۳.۴ % ۴۸,۳۲۲ ۳.۴۳ % ۳۰۵,۳۲۱ ۳۶.۹۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۴۹۷,۶۴۴ ۵۹.۷۸ % ۲۵۲,۱۲۰ ۳۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۴۷ ۳.۶ % ۵۲,۷۱۰ ۳.۳۴ % ۳۰۶,۳۸۹ ۳۶.۸۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۴۵۸,۹۸۵ ۵۸.۷ % ۲۵۱,۹۴۹ ۳۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۴۲ ۴.۸۳ % ۳۳,۲۳۰ ۳.۵۶ % ۳۰۰,۰۲۱ ۳۸.۳۷ %