ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/28 423,211 72.95 % 138,932 23.95 % 0 0 % 4,962 0.86 % 13,043 4.63 % 0 0 %
2 1397/08/27 417,734 70.95 % 153,618 26.09 % 0 0 % 4,424 0.75 % 13,034 4.56 % 0 0 %
3 1397/08/26 406,624 69.65 % 158,667 27.18 % 0 0 % 5,474 0.94 % 13,026 4.59 % 0 0 %
4 1397/08/25 403,215 69.31 % 158,524 27.25 % 0 0 % 5,421 0.93 % 14,615 4.88 % 0 0 %
5 1397/08/24 403,215 69.31 % 158,496 27.25 % 0 0 % 5,421 0.93 % 14,607 4.88 % 0 0 %
6 1397/08/23 403,215 69.32 % 158,467 27.24 % 0 0 % 5,421 0.93 % 14,598 4.88 % 0 0 %
7 1397/08/22 403,851 68.78 % 163,148 27.78 % 0 0 % 7,204 1.23 % 12,992 4.56 % 0 0 %
8 1397/08/21 399,374 68.31 % 162,994 27.88 % 0 0 % 9,303 1.59 % 12,983 4.58 % 0 0 %
9 1397/08/20 395,897 68.16 % 162,907 28.05 % 0 0 % 9,059 1.56 % 12,974 4.61 % 0 0 %
10 1397/08/19 401,497 68.86 % 162,796 27.92 % 0 0 % 6,406 1.1 % 12,385 3.67 % 0 0 %