صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۴۱ ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ (۰.۴۲) ۱۶.۸۸ (۷۸.۳۶)
۳۲۴۲ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۵) (۱.۵۶) (۱۷.۵) (۹۹.۶۸)
۳۲۴۳ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ ۰.۱۱ ۰.۳۵ ۴۷.۸۴ ۲۵۶.۹۲
۳۲۴۴ ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۹ ۰
۳۲۴۵ ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۵ ۰
۳۲۴۶ ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ ۰.۰۹ ۰.۶۵ ۳۶.۸۲ ۹۶۴.۷۴
۳۲۴۷ ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۰۷) ۱۸.۱۲ (۲۱.۵۹)
۳۲۴۸ ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۶۲ ۰
۳۲۴۹ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ (۰.۲۲) (۰.۱۵) (۵۵.۴۹) (۴۱.۹۸)
۳۲۵۰ ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ ۰.۲ ۰.۶۴ ۱۰۵.۷۶ ۹۱۸.۴۴
۳۲۵۱ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۸ ۰
۳۲۵۲ ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۱ ۰
۳۲۵۳ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ ۰.۳۵ ۰.۷۳ ۲۵۶.۵۹ ۱,۳۴۱.۶۲
۳۲۵۴ ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ ۰.۵۴ ۰.۷ ۶۱۵.۶۸ ۱,۱۹۷.۵۳
۳۲۵۵ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ ۰.۶۳ (۰.۶۶) ۸۹۸.۱۵ (۹۱.۰۷)
۳۲۵۶ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ ۰.۴۲ (۰.۷۸) ۳۵۴.۱۲ (۹۴.۲۵)
۳۲۵۷ ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۹۴۳.۹۷ ۱,۰۵۳.۷۹
۳۲۵۸ ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۳ ۰
۳۲۵۹ ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱ ۰
۳۲۶۰ ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ (۰.۰۸) ۰ (۲۵.۵۳) ۰