صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۵۵ ۰.۴۶ ۶۳۹.۸۶ ۴۲۸.۴
۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱.۲۵ ۰.۴۲ ۹,۱۵۹.۲۱ ۳۶۶.۷۴
۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۵۶ ۰ ۶۶۹.۵۵ ۱.۱۸
۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۹۸ ۰.۶۱ ۳,۴۱۳.۱۶ ۸۲۷.۱۱
۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۳۵ ۰.۱۶ ۲۶۲.۷ ۸۰.۷۴
۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۱۷ ۰.۰۶ ۸۴.۸۱ ۲۶.۷
۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ (۰.۳۵) ۰.۰۲ (۷۲.۴۲) ۷.۳۷
۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۰.۵۳ (۰.۲۳) ۵۹۵.۲۶ (۵۷.۳۱)
۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۳۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ (۰.۰۸) ۰.۶۳ (۲۴.۲۴) ۸۹۴.۲۲
۳۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۱.۴۴) (۰.۷) (۹۹.۵) (۹۲.۳۸)
۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۶۱ ۱.۳۶ ۸۳۳.۵۸ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۳۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۸۳ ۱.۳۱ ۱,۹۷۳.۰۱ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۳۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۷۱) (۰.۱۴) (۹۲.۴۷) (۴۰.۷)
۳۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۳۳) ۰ (۶۹.۵۷) ۰